หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
นายทวีศักดิ์ ขัติวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
วิสัยทัศน์ อบต.สันกำแพง
"ความต้องการของประชาชนคือหนทางสู่การพัฒนาท้องถิ่น"
วัดป่าแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกำแพง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
1
2
3
 
นายทวีศักดิ์ ขัติวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-960-8334
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 

กิจกรรม

 

กิจการสภา

 
 

กระดานสนทนา / ถาม-ตอบ(Q&A)
   
 
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ให้บริก (5 มิ.ย. 2564)    อ่าน 250  ตอบ 3  
เว็บไซต์ อบต.สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 เม.ย. 2564)    อ่าน 168  ตอบ 0  
   
 
   
 
 
 

ข่าวสาร
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง
   
 
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแ [ 2 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
   
 
   
 
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ม.๑๒ (ปากทางเข้าห [ 19 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 76 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ [ 14 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
   
 
   
 
ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาจัดเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนคำ [ 2 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศราคากลางโครงการ จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า. 2,500 ซ [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
   
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
   
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว กสธ. มท 0819.2/ว2068  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15604-15624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2073  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว2061  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2067 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว5356  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว2059 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5354  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช กสว. มท 0820.3/ว2053 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2066  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศผลการคัดเลือก (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณฑรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ฯ กศ. มท 0816.3/ว2055  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การนำส่งคืนเงินเหลือจ่าย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2071  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2062 [บัญชีแนบท้าย] [เอกสารแนบ]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กม. มท 0804.3/ว1944  [ 16 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2054 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2049  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2045  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2046  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15413-15437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15505-15524 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ผู้แทนของเทศบาล รวม 5 ภาค สน.คท. มท 0808.4/ว21, ว22, ว23, ว24, ว25  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว2038  [ 15 ก.ย. 2564 ]
เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2036 [แนวทางฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
   
 
   
   
 
 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง (ยกเว้นนายก ทม.ต้นเปา) เรื่องแจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
 เรียน นอ.ทุกอำเภอ(ยกเว้นอ.เวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา)นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระาชทาน 2563ฯ  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/1013  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/1014 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.แม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง แจ้ง อปท.และโรงเรียนในสังกัด ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัด อปท.ฯ  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/29166 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564ฯ  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.1/1012 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงห้องประชุม  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.6/29230 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง สารภี ไชยปราการ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่เหียะ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการของเด็กนักเรียน  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.1/29199 เรียน นอ.เมืองเชียงใหม่ หางดง สันป่าตอง สารภี ฝาง จอมทอง ฮอด เชียงดาว นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีสถานธนานุบาลของ อปท.  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023./29108 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/29104 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/29105 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023./29106 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.6/28987 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องการรายงานและบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/28869 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการจำกัดมูลฝอยของ อปท.ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการกำจัดมูลฝอยครั้งที่ 4/2564  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/28971 เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไป  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.1/ว27980 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม ดอยหล่อ ดอยเต่า แม่วาง สันทราย เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/28959 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/28930 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/28929 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
   
 
   
   
 
อบต.สันกำแพง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ม.๑๒ (ปากทางเข้าห [ 19 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 76 
อบต.สันกำแพง การตรวจประเมินและรับรองการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 2 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 45 
อบต.สันกำแพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.ศรีดงเย็น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)จังหวัดเชียงใหม่ มอบของอุปโภค [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงา [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.บ้านทับ ยกระดับด่านคัดกรองประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จากด่านชุมชนเป็นด่ [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านทับ แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกับศูนย์อำนวยการป้องก [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านทับ จัดตั้งศูนย์กักกันโรคแห่งรัฐ (Local Quarantine) ตำบลบ้านทับ [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านทับ ตั้งด่านชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระดับหมู่บ้าน บริเวณโดยรอบพื้น [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.สันกำแพง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน [ 8 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.อมก๋อย ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามสถานที่เสี่ยง [ 7 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.บ้านทับ พรบ.ป่าไม้ [ 6 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.สันกำแพง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแ [ 2 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.สันกำแพง ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาจัดเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนคำ [ 2 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
   
 
   
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถกระเช้า อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อกระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]

   
 
   
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
ข้อมูลและบริการ
 
 
 
 
 
E-Service
 
แบบร้องเรียน คำร้องทั่วไป แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
 
 
 
       
ผลิตภัณฑ์
O
T
O
P
ดูทั้งหมด

OTOP ในตำบล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกำแพง
สถานที่สำคัญ
T
R
A
V
E
L
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-102-066 โทรสาร : 053-102-068
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
จำนวนผู้เข้าชม 929,068 เริ่มนับ 8 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10