หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
นายนิพนธ์ กันจินะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
วิสัยทัศน์ อบต.สันกำแพง
"มุ่งเน้นบริการสาธารณะ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างชุมชนเข้มแข็ง"
วัดป่าแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกำแพง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
1
2
3
 
นายนิพนธ์ กันจินะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-102-066
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 

กิจกรรม

 

กิจการสภา

 
 

กระดานสนทนา / ถาม-ตอบ(Q&A)
   
 
ผลกระทบจาการเผา (21 ส.ค. 2565)    อ่าน 91  ตอบ 2  
ค่าเก็บขยะ (9 ธ.ค. 2564)    อ่าน 251  ตอบ 0  
   
 
   
 
 
 

ข่าวสาร
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในพื้นที่ [ 9 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ [ 27 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 48 
   
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า [ 20 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 27 
   
 
   
 
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย ถนนสาย [ 10 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 40 
ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (ฌาปนสถานบ้านป่าสักขวาง) หมู่ที่ 1 [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 36 
   
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards และร่วมจัดนิทรรศการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2941  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563-2564 ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2952  [ 21 ก.ย. 2565 ]
การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2932 [ข้อหารือฯ]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) กพส. มท 0810.2/ว2947  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565 กศ. มท 0816.1/ว2945  [ 21 ก.ย. 2565 ]
   
 
   
   
 
ชม0023.5/10321  เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง พิจารราการโอนเปลี่ยนแปลงงบฯรายจ่ายประจำปีงบฯ พ.ศ.2565 ฯ (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 3  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.3/ว28372  ถึง นายอ.จอมทอง แม่แจ่ม และนายอ.แม่วาง เรื่อง การจัดสรรงบฯ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 งบกลาง ฯ(แหล่งกักเก็บน้ำ)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.3/ว28360 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนฯ  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.แม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง และ อ. กัลยาณิวัฒนา) อบจ.ชม. ทน.ชม. ทม. แม่เหียะ และทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผุ้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา DLA AWARD 2022  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ผชม0023.6/ว28361 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.แม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.6/ว28355 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง (ยกเว้น ทม.ต้นเปา) เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.6/28356 ถึง อำเภอพร้าว เรื่อง การบันทึกข้อมูลแบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นร.กสศ.05)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชม0023.6/ว28353  เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่ริม นายก อบจ.ชม และนายก ทน.ชม เรื่อง ขอเชิญประชุมคระทำงานจัดทำแผนพัมนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเร่งรัดข้อมูล มฝ.1 และ มฝ.2  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชม. 0023.2/28333  เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง และเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชม. 0023.2/28331 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม 2563  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชม. 0023.5/28345 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชม. 0023.5/28344 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอเบิกเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พศ.2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ชม. 0023.5/28279  เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง ดอยสะเก็ด เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
ชม. 0023.5/28278 เรียน นายอำเภอแม่แตง แม่อาย เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
ชม. 0023.5/28277  เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
ชม. 0023.5/28275 เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
ชม. 0023.5/28276 เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
ชม. 0023.5/28274  เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
   
 
   
   
 
ทต.แม่นะ #ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ร้องวัวแดง พมจ.เชียงใหม่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.แม่นะ วันที่22 กันยายน พ.ศ.2565 นายธวัชชัย ศรีบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่นะ ได้รั [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่นะ ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชาการ โดยวิธีขายทอดตลาด [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
ทต.แม่นะ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา09.00 น. งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่นะ และศูน [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.ร้องวัวแดง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ครั้งที่ [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.แม่นะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. 10 เส้นทาง [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่นะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. 10 เส้นทาง [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.สันกำแพง กิจกรรม Big cleaning day กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หมู่ที่ 12 และ หมู่ที่ 14 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สันกำแพง ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สันกำแพง กิจกรรมทัศนศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สันกำแพง ประชุมสรุปงานอาสาบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ 25 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 24 
อบต.ร้องวัวแดง รู้รับมือ ภัยพิบัติ ดำเนินชีวิตปลอดภัย [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
   
 
   
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อหินคลุก อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอื่นๆ อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]

   
 
   
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
ข้อมูลและบริการ
 
 
 
 
 
E-Service
 
แบบร้องเรียน คำร้องทั่วไป แบบคำร้องขอลงทะเบียน
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบร้องเรียน / ร้องทุกข์
การบริหารงานบุคคล
 
 
 
 
       
ผลิตภัณฑ์
O
T
O
P
ดูทั้งหมด

OTOP ในตำบล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกำแพง
สถานที่สำคัญ
T
R
A
V
E
L
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-102-066, 053-102-068 โทรสาร : 053-102-066
งานกู้ชีพ-กู้ภัย : 053-102-067, 091-0720269 ห้องสำนักปลัด : 091-0720154 (เฉพาะวันเวลาราชการ)
ห้องคลัง : 083-9935055 (เฉพาะวันเวลาราชการ)
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
จำนวนผู้เข้าชม 15,395,406 เริ่มนับ 8 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
อบต.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
CLICK